ஆடித்திருவிழா ஆறாம் நாள் - 24-07-1917

நேரிசை வெண்பா : நேற்றைய பாடலோடு அந்தாதியாய்..

*யானை வாகனம்*  :
*********************************************

துணையினைக் கண்டால் துயரம் விலகும்,
இணைக்கும் அருளால், இறுக்கும் - அணைப்பால்:
இணையிலா சேவகன் இலங்கையிற் கண்ட
கணையாழித் திருமகளைக் காண் !  (6அ)

திருமகளைக் காணலாம், தேர்ந்த பெரியோர்
ஒருங்கே மறைநான்கும் ஓதுந் -  தெருவினில்
ஆர்வமாய் வெண்ணிற ஐராவ தந்தாங்க
ஊர்வலம் செல்வாளே ஊர்ந்து   (6ஆ)


பட உதவி : @விக்கிவிக்கி முகப்புத்தகம்
********************************************

ஆடித்திருவிழா ஐந்தாம் நாள் - 23-07-1917

நேரிசை வெண்பா : நேற்றைய பாடலோடு அந்தாதியாய்..

கண்டேன் பிறந்து, கமலமலர் மேலொரு,
பெண்குலம் போற்றும் பெரியவளை - மண்ணிலோர்
வண்ணமாய், வானுயர் மன்னையில், மன்னவன்
கண்ணன் துணையினைக் காண் ! (5)