தைத்திங்கள் - வானவியற் நிலைப்படி :

இரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா :

கதிரவனும் இப்புவியும் காலத்தின் சுற்றில்
எதிர்கொள் வகையுள் இருக்கும் - கதிர்வீசு(ம்)
செஞ்சுடர் தென்திசை சேர்ந்திடுந் தைநாளில்
நெஞ்சார்ந்து வாழ்த்துவன் நின்று !
***********
பொருள் :
கால ஓட்டத்தில் (ஆண்டிற்காண்டு), கதிரவனும், புவியும் ஒன்றுக்கொன்று பல நிலைகளில் இருக்கும் ( Relative position). கதிரவன், பூமியைப் பொறுத்த மட்டில், தென் திசையில் கடைசி கட்டத்தை சென்றடையும் நாள் தான் 'தை' திங்கள் நாள்... மங்களம் பொங்கும், மனம் மகிழும், பொங்கல் திரு நன்னாள்...  இந்நாளில், நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சொல்கிறேன்.


தமிழ்க்கவியைத் தூற்றுவாரின் நிலை

ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா

சூடித் துதித்தச் சுடரைத் துயருறப்
பாடிப் படைக்கும் பயனிலாப் - பாடகனும்
ஓடி ஒளிவான், ஒழிவான் ஒருநாளில்,
பேடியாகிப் பின்னாவன் பித்து

 *********************

சீர்கள்வாய்ப்பாடு - அசைதளை
சூ/டித்/ - துதித்/தச்/தேமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
துதித்/தச்/ - சுட/ரைத்/புளிமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
சுட/ரைத்/ - துய/ருறப்/புளிமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
துய/ருறப்/ - பா/டிப்/கருவிளம் - நேர்இயற்சீர் வெண்டளை
பா/டிப்/ - படைக்/கும்/தேமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
படைக்/கும்/ - பய/னிலாப்/புளிமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
பய/னிலாப்/ - பா/டக/னும்/கருவிளம் - நேர்இயற்சீர் வெண்டளை
பா/டக/னும்/ - ஓ/டி/கூவிளங்காய் - நேர்வெண்சீர் வெண்டளை
ஓ/டி/ - ஒளி/வான்/தேமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
ஒளி/வான்/ - ஒழி/வான்/புளிமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
ஒழி/வான்/ - ஒரு/நா/ளில்/புளிமா - நிரைஇயற்சீர் வெண்டளை
ஒரு/நா/ளில்/ - பே/டியா/கிப்/புளிமாங்காய் - நேர்வெண்சீர் வெண்டளை
பே/டியா/கிப்/ - பின்/னா/வன்/கூவிளங்காய் - நேர்வெண்சீர் வெண்டளை
பின்/னா/வன்/ - பித்/து/தேமாங்காய் - நேர்வெண்சீர் வெண்டளை


 **********************
சூ டித் துதித் தச் சுட ரைத் துய ருறப்
நேர் நேர் நிரை நேர் நிரை நேர் நிரை நிரை
தேமாபுளிமாபுளிமாகருவிளம்
பா டிப் படைக் கும் பய னிலாப் பா டக னும்
நேர் நேர் நிரை நேர் நிரை நிரை நேர் நிரை நேர்
தேமாபுளிமாகருவிளம்கூவிளங்காய்
டி ஒளி வான் ஒழி வான் ஒரு நா ளில்
நேர் நேர் நிரை நேர் நிரை நேர் நிரை நேர் நேர்
தேமாபுளிமாபுளிமாபுளிமாங்காய்
பே டியா கிப் பின் னா வன் பித் து
நேர் நிரை நேர் நேர் நேர் நேர் நேர் பு
கூவிளங்காய்தேமாங்காய்காசு